top of page

DIENSTEN

Mijn focus ligt op fondsenwerving en business development. Omdat ik werk met en in de quattro helix (overheid, markt, kennisinstellingen én burgers), ben ik breed onderlegd qua kennis en netwerk. Ik kan vanuit verschillende perspectieven meekijken naar en meedenken over een strategie, plan of ontwikkeling. En altijd vanuit de insteek: wat gaan we doen als het lukt?

In het kort:

  • Fondsenwerving: van strategie tot uitvoering

  • Business development (sociaal, maatschappelijk en cultureel ondernemerschap)

  • Procesbegeleiding aanvraagtrajecten

  • Projectontwikkeling 

  • Beleidsplannen

Dit doe ik vanuit verschillende perspectieven in de (semi-) publieke sector: sociaal, maatschappelijk, cultureel en zorg. 

IMG_1188_edited.jpg

VOOR WIE?

Ik werk voor organisaties in de zogenaamde 'zachte' sector. Denk aan kennisinstellingen, (semi-)publieke sector, maatschappelijke organisaties, zorg en culturele organisaties.

SELECTIE UIT OPDRACHTEN

MAASTRICHT UMC+

In het MUMC+ heb ik de rol van subsidiecoördinator. Dat betekent dat ik  de potentieel interessante subsidies op bedrijfsmatig vlak ( o.a. HR, Innovatie, Duurzaamheid, Facilitair, Huisvesting) zo optimaal mogelijk benut. Ik moet hierbij zorgen dat ik weet wat er gebeurt in de organisatie, verbindt subsidie-kansen aan ideeën en voer regie op de subsidieprocessen.

CUBISS, BiSC, Rijnbrink

Ondersteuning bij aanvragen voor de landelijke SPUK-regeling aan bibliotheken en gemeenten, het schrijven van projectplannen, en het verzorgen van workshops over fondsenwerving, verantwoordingen en projectontwikkeling binnen het bibliotheekwerk en het sociaal domein. 

BEWEEGHUIS MUMC+/ BEWEEGONDERZOEKSFONDS LIMBURG

Senior adviseur ontwikkeling en fondsenwerving, voor de opschaling van het Beweeghuis. In samenwerking met Health Foundation Limburg.

ELISABETH STROUVEN FONDS

Coördinator van het Taal-programma. Het Elisabeth Strouven Fonds zet zich in om zoveel mogelijk kinderen met een voldoende taalniveau aan de basisschool te laten beginnen. We focussen op taalverwerving bij kinderen van -5 maanden (nog in de buik dus) to 4 jaar. Ook hebben we programma's voor de groepen 4-18 en daarboven. 

LIMBURGS MUSEUM

Fondsenwerving en Business Development. Voor tentoonstellingen en projecten van het Limburgs Museum.

Ik werkte o.a. aan 'De Vergeten Prinsessen van Thorn', het MigratieLab, ' Mystiek: Rituelen. Verstilling. Extase.' en 'FEEST!'. Ook werkte ik mee aan het binnenhalen van het meerjarenpartnerschap van de VriendenLoterij.

NEIMED

Voor Neimed was ik manager projecten van o.a. Stadslab Heerlen en het onderzoek naar de behoefte en deelname aan cultuur- en sportvoorzieningen/activiteiten, voor Cultuurregio-Zuid. Ook onderzoeken we voor gemeente Heerlen de behoefte van VO-leerlingen aan sport en cultuur, en doen we aanbevelingen we hoe vraag en aanbod beter afgestemd kunnen worden.

STRATEGISCH ADVISEUR FONDSEN ADEM THEATERPRODUCTIES 

ADEM Theaterproducties gelooft dat tijd maken via het theater helpt om van afstand te kunnen kijken naar jezelf, te ervaren hoe het met je gaat en je via je hoofd en hart laat voelen wat voor jou nodig is om je vitaliteit en veerkracht te vinden. ADEM Theaterproducties wil Nederland mentaal gezonder maken door -doelgroepen in nood- met theater op ADEM te laten komen, een reis naar het hart te laten maken zodat ze zich gezien en gehoord voelen en aangesterkt om met nieuwe energie kleine stappen in de goede richting kunnen zetten.

PANDA COLLECTIEF

Strategisch adviseur ondernemerschap en fondsenwerving van het Panda Collectief: Poetry and New Dramatic Arts. Literatuur, poëzie en theater, in Euregionale context.

GEMEENTE BEEKDALEN, I.S.M. GEMEENTE GULPEN-WITTEM EN  GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Voor deze drie gemeenten kijken we met scholen naar de mogelijkheden om hun scholen nog groener en gezonder te maken. Vanuit de behoefte die zij zelf hebben en uitgaande van wat er al is. Ik leg de verbindingen tussen de scholen, zodat we van elkaar kunnen leren, ondersteun bij het opstellen van de plannen en zoek financiële middelen.

GEMEENTE GULPEN-WITTEM

Het vormgeven van het subsidiebeleid, specifiek gericht op en ondersteunend aan activiteiten die aansluiten op de Visie Samen Doen. Het resultaat was een advies voor een beleidsstuk. 

GEMEENTE SCHINNEN-ONDERBANKEN
(NU BEEKDAELEN)

Onderzoek naar de kostenstructuur van het verenigingsleven, met als doel te komen tot een passende en gedragen subsidieverdeling.

PARADE BRUNSSUM

De hele wereld danst in Brunssum! Tijdens de Parade komen folkloristische dansgroepen uit de hele wereld naar Brunssum. Doorbuilders is strategisch adviseur en optimaliseert het projectplan, ontwikkelt een strategie voor fondsenwerving en adviseert breed over netwerk, maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de Parade en netwerk.

bottom of page